Spolu s bratmi evanjelikmi a. v. sme sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločne stretli na ekumenickej bohoslužbe, ktorá bola najprv v Dome seniorov o 16:30 hod. a potom v našom farskom kostole v Štrbe o 18:00 hod. V Tatr. Štrbe sa zúčastnilo okolo 40 veriacich a v Štrbe okolo 60. Témou tohoročných modlitieb, ktorých texty pripravili cirkevné spoločenstvá na Malte bol text Sk 27,13 – 28,10 s témou: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ (Sk 28,2). Naše príhovory sa niesli v duchu povzbudenia ku skutkom lásky bez rozdielu o koho ide, robiť ich ako Kristovi.

Galéria