Kostoly

Kostol svätého Ondreja v Štrbe

Štrbská katolícka farnosť je jednou z najstarších v spišskej diecéze. Datuje sa od roku 1222. V starých schematizmoch sa preto olá Antiqua parochia – starobylá farnosť.

Oltár hlavný sv. Ondreja apoštola – neskorobarokový z polovice 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry obraz sv. Ondreja. Po stranách plastiky sv. Júda a Šimona. V nadstavci obraz sv. Margity, po stanách puttá.

Oltár bočný s. Jozefa – barokový z polovice 18. storočia – drevorezba. V strede plastika sv. Jozefa. V strede nadstavca obraz sv. Anny, po stranách plastiky sv. Petra a Pavla. Vo vrchole dve puttá a v strede plastika Krista.

Oltár bočný sv. Jána Nepomuckého – barokový z polovice 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry v nike reliéfna scéna s. Jána Nepomuckého, ktorý sa klania Madone.

Kazateľnica – rokoková z 2. polovice 18. storočia. Na okrúhlom rečništi členenom volútami postavy štyroch evanjelistov. Vo vrchole zvukovej striešky na esovitých ramienkach socha Dobrého Pastiera.

Čo hovoria pramene:

1) Na mieste súčasného kostola stál stredoveký kostol z roku 1222.[1]

2) Štrbský kostol, ako sa dá čítať na stene veže a poznámkach na oltároch, bol postavený roku 1221.[2]

3) Starší gotický kostol bol v Štrbe (zrúcali ho roku1848[3]). Podľa nápisov vo veži a na základe záznamov v matrikách, kanonická vizitácia roku 1825 konštatovala, že kostol dobudovali roku 1221.[4]

4) Csorba in Liptó. Parochia exstitit iam Anno 1222[5].

5) Z iniciatívy Bohumíra a jeho synov postavili  v Štrbe kostol, ktorého výstavbu povolil spišský prepošt Mutimír (1264-1284). Vznik prvého štrbského kostola teda spadá  do 70.- 80. rokov 13. stor. Najstaršia správa o jestvujúcom kostole sv. Andreja je z roku 1306.[6]

6) Súpis pamiatok na Slovensku v treťom zväzku uvádza, že kostol svätého Ondreja v Štrbe bol postavený už v roku 1222. Profesor Uličný takúto možnosť vylúčil, ale súčasne pripustil, že mohol byť postavený v 70.-80. rokoch 13. stor.[7]

7) Chyrba in qua de licencia Monthomerii prepositi … capella in honore beati Andree apostoli est edificata.[8]

To sú všetky zmienky o štrbskom kostole, ktoré sa nám zatiaľ podarilo nájsť. Niektoré nás vedú do prvej tretiny 13. stor., čiže takmer 60 rokov pred rok 1280, oficiálne považovaný za rok založenia obce Štrba. Vynára sa otázka, do akej miery si môžeme byť istí týmto starším vročením. Najstaršie pramene ktoré ho uvádzajú (a o ktoré sa zrejme opierajú novšie pramene), sú zápisnice z kanonických vizitácií odvolávajúce sa na zápisnice predchádzajúce. Tieto boli povinné až po Tridentskom koncile (po roku 1560). V Štrbe sa odvolávajú na nápis na stene veže, na záznamy roztrúsené v starých matrikách a na poznámky na oltároch. Tiež na ústnu tradíciu. Nie sú to údaje, ktoré by sa nedali spochybniť, ale presnejšie nemáme. Treba však vziať do úvahy aj fakt, že počiatky mnohých vizitovaných kostolov komisie ani neskúmali a nepodchycovali pre nedostatok archívneho materiálu a nejasnosti v tradícii. Štrbské nápisy vo veži, na oltároch a odkazy na staré matriky boli zrejme dostatočne hodnoverné:

                Parochialis Ecclesia Csorbensis provit ex Inscriptione quod olim in pariete Turris videbatur  et adnotationibus in antiquis  Matricis hinc inde spartis colligitur, ædificata est ex solido materiali Anno 1221. Consecratam fuisse perhibet Visitatio Canonica Peltziana Anno 1731  peracta: Per quem? Et quando? Incertum etc.[9]

                Toto konštatovanie uvádza ako neurčitý a neznámy proces konsekrácie (kým a kedy), nie dobu stavby kostola.

 


[1] Súpis pamiatok ma Slovensku 3, s. 260-261.
[2] Kanonická vizitácia z r. 1795
[3] Chybný údaj. Nový kostol bol vysvätený už 18. októbra 1846. Prameň: Slovenskje národňje novini, č. 135 (13.11.1846), s. 3.
[4] Zápisnica z kanonických vizitácií katolíckych farností v Liptove r. 1825 ako prameň pre národopisný výskum / Churý. In: Slovenský národopis. – Roč. 47, č. 2-3 (1999), s. 231.
[5] Additamenta Ad Initia Progressus ac Praesens Status Capituli Scepusiensis…/ Hradszky,  1903-1904, s. 544-545. – Prehľad farností, ktoré prameň obsahuje, je usporiadaný podľa roku ich založenia. Takže tento údaj (rok 1222) je, zdá sa, akceptovaný s plnou vážnosťou.
[6] Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. 3. časť  / Uličný. In: Liptov 9, 1987, s. 84.
[7] Prechádzka dejinami obce / asi Kollárová. In: Prameň neidentifikovaý, s. 14. – Súpis pamiatok 3. zv. vyšiel roku 1968.
[8] Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae 1. / Sedlák, 1980, s. 198, č. 428;  Initia progressus ac praesens status capituli Scepusiensis  Hradszky,  1901-1902, s. 299-306.
[9] Kanonická vizitácia z roku 1825, s. 1.

 

Kostol svätého Augustína v Tatranskej Štrbe

Kostol sa nachádza na ulici Horskej v miestnej časti Tatranská Štrba a tiež patrí pod správu Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Štrba.