Farským administrátorom v roku 2017 bol Mgr. Miroslav Hric a kaplánom Mgr. Martin Jurči.

V roku 2017 bolo vo farnosti 18 krstov. Z toho zo Štrby bolo pokrstených  17 detí  a z Tatranskej Štrby bolo pokrstené 1 dieťa. Prvé sväté prijímanie v Štrbe bolo 11. júna 2017 a pristúpilo k nemu 9 detí, sviatosť manželstva si vyslúžili 3 páry a na posledný odpočinok odprevadili 13 zosnulých.

Rok 2017 sa niesol v znamení dvoch jubileí. Pri príležitosti 1700 výročia narodenia a 1620 výročia úmrtia sa slávil Rok sv. Martina. Jubileum malo niekoľko vrcholov. Jedným bola dňa 8. mája 2017  farská pešia púť do Lučivnej, kde je kostol sv. Martina. Druhým vrcholom bola návšteva relikvií sv. Martina v štrbskej farnosti dňa 14. apríla 1017 a tretím vrcholom bola dekanátna púť na Spišskú Kapitulu k relikviám sv. Martina dňa 22. apríla 2017. Štrbská farnosť sa spojila s farnosťou zo Šuňavy. Zo Štrby išlo 10 veriacich, z Tatranskej Štrby 4 veriaci a obaja kňazi.

Druhým jubileom bola storočnica fatimských zjavení. Vo farnosti sa začali sláviť fatimské soboty, v sobotu ráno. V auguste farnosť zorganizovala púť do Fatimy. 13 augusta 2017 sa veriaci zapojili do slávenia osláv Jubilea modlitbami a účasťou na slávnostnej sv. omši. Na púti sa z farnosti zúčastnilo 14 veriacich, z toho 11 veriacich zo Štrby, 2 veriaci z Tatranskej Štrby a farský administrátor. Vo Fatime sa do kostola v Štrbe zakúpil kalich, paténu a misku a do kostola v Tatranskej Štrbe sa zakúpila monštrancia. Všetky bohoslužobné predmety sa zakúpili výlučne z milodarov a budú slúžiť terajším i budúcim generáciám s pripomienkou na fatimskú púť a milostivý rok fatimských zjavení. V Štrbe dňa 1. októbra 2017 inštalovali do svätyne pod kríž vernú drevenú kópiu milostivej fatimskej sochy, ktorá pochádza priamo z Fatimy.

Do kostola v Tatranskej Štrbe získali relikvie patróna kostola svätého Augustína a spolu s ním aj relikvie svätého Alberta Veľkého.

Aj v tomto roku spolupracovali na ekumenických aktivitách v obci. Z iných farských pastoračných aktivít hodno spomenúť Farský deň, ktorý sa uskutočnil 20. mája 2017. Na farskom dvore sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila súťaž vo varení gulášu a večer tradičný majáles. Dňa  27. októbra 2017 sa vyše 90 veriacich zúčastnilo osláv 60. výročia narodenín vdp. Alojza Chmelára v Spišskej Teplici, bývalého  farára v Štrbe. Počas roka organizovali katechézy venované jednotlivým častiam svätejomše v duchu hesla: „Nemôžem milovať, čo nepoznám“. Vo farnosti aktívne pôsobí spoločenstvo Ružencového  bratstva, Večeradlo a spoločenstvo Modlitby matiek, ktoré sa schádzajú v pondelok na fare. V Tatranskej Štrbe je to v sakristii kostola. Vo štvrtky pred svätou omšou o 17.00 h na fare prebiehajú stretnutia detí, na ktorých sa môžu zúčastňovať nielen prvoprijímajúce deti.

Ku koncu roku 2017 skončil mandát členom Hospodárskych rád a Pastoračnej rady. Na obdobie rokov 2018 -2022 boli zvolení noví členovia.

V roku 2017 správca farnosti dal vykonať reštaurátorský výskum hlavného oltára v Štrbe, ktorý uskutočnili pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Na základe tohto výskumu farnosť požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotáciu na jeho opravu v rámci projektu Obnovme si svoj dom. Celková suma na opravu bola vyčíslená na 64 092 eur, z toho v prvej fáze v roku 2018 by sa mali zreštaurovať sochy v hodnote 19 208 eur.

Vo farskom kostole v Štrbe sa vymenili svietidlá.

Farský administrátor vykonal na prelome rokov 2017/2018  posviacku domov v Štrbe a navštívil 91 domácností. V Tatranskej Štrbe posviacku domov vykonal kaplán a navštívil 18 domácností.