V tomto kalendárnom roku došlo k zmene farára. Od 6. júla 2016 pána farára Mgr. Alojza Chmelára vystriedal vo funkcii farský administrátor Mgr. Miroslav Hric, ktorého počas prvej nedeľnej sv. omše privítali zástupcovia Hospodárskej rady farnosti, mladých a za obec jej starosta pán Michal Sýkora. Privítanie na filiálke v Tatranskej Štrbe sa uskutočnilo nasledujúcu nedeľu. Pán farár Chmelár odišiel na nové pôsobisko do Spišskej Teplice v 23. roku svojho pôsobenia v Štrbe. Pán kaplán Mgr. Martin Jurči ostal vo svojej funkcii kaplána aj naďalej. Vo farnosti bolo 15 krstov (11 detí zo Štrby, 3 z Tatranskej Štrby a jedno dieťa zo Svitu), k 1. svätému prijímaniu pristúpilo dňa 1.mája 2016 10 detí, sviatosť manželstva si vyslúžilo 8 párov (4 v Štrbe, 4 v Tatranskej Štrbe) a pochovali sme 16 veriacich.

Celý rok sa niesol v duchu Mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015 a skončil na slávnosť Krista Kráľa 20.novembra 2016. Počas neho sa duchovný otec Alojz Chmelár zúčastnil so šiestimi veriacimi na dekanátnej púti do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Od 11 novembra 2016 sa začal nový mimoriadny Jubilejný rok sv. Martina, patróna našej diecézy, pri príležitosti 1700. výročia narodenia tohto svätca a skončí sa 11.novembra 2017.

Aj v tomto roku sme pokračovali v dobrých ekumenických vzťahoch. V januári v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala spoločná ekumenická pobožnosť, v tomto roku v Kostole sv. Ondreja v Štrbe a po prvýkrát aj v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. V rozvoji dobrých ekumenických vzťahov pokračoval aj nový farský administrátor, ktorý sa v auguste zúčastnil na prvom Zborovom dni Evanjelickej cirkvi a. v. a počas sviatku Narodenia Pána sa obaja katolícki kňazi zúčastnili služieb Božích v evanjelickom chráme a evanjelický pán farár zasa na našej polnočnej sv. omši.

Na slávnosť Zjavenia Pána sa uskutočnil koncert Ťaskovcov a Ľudovej hudby Verbunk z východu Slovenska. Pán kaplán sa s veriacimi zúčastnil uctenia relikvií sv. Terézie z Lisieux v Poprade. Duchovný Otec Alojz sa zo šiestimi veriacimi z Tatranskej Štrby zúčastnil slávnosti pri príležitosti 95. výročia nástupu Božieho služobníka Jána Vojtaššáka do úradu spišského diecézneho biskupa.

V sobotu 21.mája 2016 sa konal Cirkevný majáles, ktorý je čoraz viac nazývaný Dňom farnosti. Jeho prvá časť prebehla vo farskom dvore, kde sa konala súťaž vo varení gulášu. Privítali sme znova školské sestry sv. Františka z Okoličného, ktoré nám zahrali i zaspievali.  Deti mali tiež svoj program, o ktorý sa postarali naši mladí. Večer bolo spoločenské posedenie s rozhovormi a tancom – ako vždy v srdečnom a radostnom ovzduší. Ako inokedy, aj teraz boli prítomní aj naši evanjelickí veriaci, takže to bolo istým spôsobom  ďalšie ekumenické stretnutie.

V tomto roku prebehla aj obnova ružencových bratstiev. V Štrbe začiatkom júna a v Tatranskej Štrbe začiatkom novembra. Obnovu viedol páter Melichar Jozef Matis OP s ďalšími spolubratmi. V rámci slávenia titulu Kostola sv. Augustína, sme ako hlavného celebranta a kazateľa privítali v našom strede Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD., prorektora Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy a člena Federácie katolíckych univerzít Európy, ktorý je aj odborníkom na biblické vedy.

V Krakove sa v dňoch 25.-31.júla 2016 konali Svetové dni mládeže, na ktorých sa zúčastnili aj mladí z našej farnosti. Počas septembra až októbra sme urobili druhú etapu odvodňovacích prác Kostola sv. Ondreja v Štrbe, pri ktorom nám finančne pomohla aj obec Štrba. ORA v Levoči nám 15.novembra 2016 odovzdal zreštaurovanú gotickú sochu Madony s dieťaťom, ktorá dostala po odstránení premalieb pôvodný stredoveký šat. Bola požehnaná farským administrátorom v Nedeľu Krista Kráľa 20. novembra 2016. Vďaka patrí Vdp. Alojzovi Chmelárovi, Ing. Milanovi Hámorovi, Danielovi Párikovi, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré nám poskytlo dotáciu, ORA v Levoči, osobitne vedúcemu Ing. Ivanovi Tkáčovi.

Posviacku domov vykonal farský administrátor na prelome rokov 2016 a 2017, navštívil 90 domácností v Štrbe a 23 v Tatranskej Štrbe.

Na fare sa pravidelne stretávali v pondelky ženy z Modlitieb matiek, vo štvrtky boli pred sv. omšou stretnutia s deťmi a v soboty mali stretnutia mladí.